Utrecht 1935

Wardenier in Utrecht, 1935

Cafe in Oud Utrecht waar Wardenier zijn demonstratie gaf.

Bewezen demonstraties betreffende de ' brandstofloze motor' zijn vooral in kranten verslagen beschreven. Dit was in 1934 en 1935. 

Het zou fantastisch zijn als u informatie kon verschaffen omtrent de Wardenier -Motor en eventuele demonstraties die mij niet bekend zijn. Bij deze doe ik een OPROEP !

Er zijn bij zekerheid honderden getuige geweest van de Wardenier - Motor maar helaas is er bijna geen foto materiaal voorhanden, entree biljetten of affiches.

Enige getuigen verslagen van bijvoorbeeld Willem Muurling, Thijs Menger, Hendrik Wardenier en Dhr. van der Booij zijn bekend, maar de betrouwbaarheid is niet te waarborgen.

Laten we eens wat kranten artikelen bezien :

 

Plaats : Utrecht 

Datum :  20-03-1935

Doel : Demonstratie Wardenier-Motor

Oud-Utrecht Gebouw aan de Vischmarkt

De heeren S. Booy en van der Vugt, eigenaren van het Cafe Oud Utrecht zich met hem(Johannes Wardenier)in verbinding gesteld.

Gisteren , 19-03-1935 , heeft de heer Wardenier zijn uitvinding per auto in gezelschap van zijn broer(Hendrik) en den heer Booy naar Utrecht overgebracht.

Daar in de kelders van het gebouw staat nu het groene wonder van Wolvega, de motor met enige buizen erop gemonteerd en de groene cylinder ernaast. 

De motor, zoo vertelde de heer Booy , stond in Steenwijkerwold, waar ik hem heb zien draaien, een vijf kwartier achtereen, en goed.

De heer Wardenier zal donderdag middag en -avonds een technische uiteenzetting geven over zijn wonder motor. Wanneer de ketel goedgekeurd wordt, zoo vertelde nog de heer Booy, gaan wij dan de motor hier beslist zien draaien.

Voor mij, zoo voegde hij hieraan toe, staat in elk geval vast, dat de Wardenier-Motor binnen veertien dagen officieel voor het publiek zalo draaien : dan gaan wij op tournee

De heer Booy toonde nog de uitvoerige buitenlandsche correspondentie , die aan Wardenier is gericht, waaronder zich ook de bekende broief van B. en W. van Westsstellingwerf bevond.

------------------------------------------------------------------------------

Datum : 15-03-1935 

Plaats  :  Wolvega

Doel  :  Demonstratie Wardenier -Motor

Op 15 maart 1935 schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant ;

' De motor van Wardenier als onderpand voor schuld '

In verband met de aangekondigde , doch niet gehouden demonstratie van den motor van Wardenier in het Cafe Dragt te Wolvega verneemt de "Leeuwarder Courant" dat de motor nog steeds in genoemd cafe staat. De cafehouder wilde de machine niet vrij geven, alvorens de heer Wardenier enige schulden , o.a. telefoonkosten heeft betaald.

-------------------------------------------------------------------------------

Datum : 10 mei 1935

Alkmaarsche Courant schrijft ;

" Wardenier en zijn Motor" 

Nadat Wardenier , de uitvinder van den geheimzinnigen motor, tijdens de jaarbeurs in een der zalen van !'Europe te Utrecht zijn creatie vertoond had - tot een demonstratie daarmee kwam het niet, omdat de ketel, die de gecomprimeerde lucht bevat, niet gekeurd was - heeft hen weinig meer over deze zaak gehoord. 

Thans vernemen wij, dat Wardenier 'n nieuwen promoter gevonden heeft in den persoon van den heer A. van Veen, gerant van de lunchroom Le Perrequet in de Wagenstraat in Den Haag.

De heer van Veen wil de verflauwende belangstelling voor Wardenier, en zijn motor weer aan wakkeren en heeft den miskenden uitvinder uit de eenzaamheid van zijn Overrijsselsch dorpje naar de residentie gehaald om hem nog eens a fair change te geven. De Fl. 80,= schuld, die Wardenier nog bij een cafe houder te Wolvega had, zijn afgelost, de afgekeurde ketel - fabrikaat van een dorpssmid zal vervangen worden door een hechtere samenstelling - het werk is opgedragen aan een Rotterdamsche fabriek - en alle maatregelingen, nodig voor een heusche demonstratie , worden na genomen, zoodat den Haag naar alle waarschijnlijkheid binnenkort in de gelegenheid zal zijn, den beroemden motor te zien draaien, indien althans de heer Booy , directeur van het cafe Oud Utrecht te Utrecht, aan de Haagsche demonstratie geen bezwaren in den weg legt.

Men moet namelijk weten dat Utrecht eigenlijk de primeur zou moeten hebben want er is gecontracteerd tusschen Wardenier en den heer Booy.

Voorlopig schijnen de kansen voor den Haag er goed voor te staan. Wardenier is sedert vijf weken de gast van den heer van veen en , gebruikt zijn vrijen tijd om studie te maken van technische vraagstukken.

-----------------------------------------------------------------

Datum : 12 maart 1935

Plaats  : Wolvega

Doel :    Demonstratie Wardenier - Motor

Locatie : Cafe De Dragt, Wolvega

Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant 12-03-1935

Wordt vervolgd ......

-------------------------------------------------------------------

Leeuwarder Courant van 22-03-1935 schreef als volgt ;Wardenier met zijn motor te Utrecht.

DE MOTOR WERKTE NIET. „Wardenier, de uitvinder van Wolvega, is vandaag in Utrecht. Hü houdt een lozing en zün motor zal gedemonstreerd worden". Zoo ongeveer stond er op groote aanplakbiljetten te lezen op verschillende plaatsen in de stad, op een reclamewagen, die werd rondgereden, en in advertenties in de bladen. Het oogenblik daartoe was niet slecht gekozen. Op den laatsten dag van de Jaarbeurs, wanneer de stad nog davert van het rumoer van vreemdelingen, wanneer het zakenleven zich nog hier concentreert en ook de ontspanningsgelegenheden dagen van hoogconjunctuur beleven, moest er ook wel voor een vertooning als do/e belangstelling bestaan.

Trouwens, Wardenier had indertijd beloofd, dat de motor ter gelegenheid van de voorjaarsbeurs te Utrecht zou draaien. En inderdaad, op den laatsten dag van de Jaarbeurs is hij te Utrecht geweest, in een /.aaltje van een hotel aan het Vreeburg, dus wel heel dicht bij de Jaarbeurs. Maar gedraaid heeft de motor niet, zoodat we ons nog maar steeds moeten tevreden stellen met de verklaringen van menschen, die beweren het wonder in werking te hebben gezien.

Het was al een groote vooruitgang, dat thans de motor openlük den volke vertoond werd. Dat daarnu tevoren zooveel geheimzinnigheid mee was betracht, leek des te meer onbegrüpelijk, omdat aan het ding met geen mogelijkheid te zien was. wat er meer zou gebeuren, als het in werking werd gesteld. Een langwerpig vierkant metalen voorwerp, waaraan een metalen cylinder was bevestigd en waarboven een paar gebogen gasbuilen uitstaken, ziedaar het uiterlijk van het toestel, dat een deel van Nederland een tüd lang in spanning heeft gehouden en dat volgens den ontwerper nog steeds tot verbluffende verrichtingen in staat is.

Het verwonderlijkste was voot den leek wel, dat er nergens iets te zien was, dat draaien kon: er zat geen wiel aan en geen as stak er uit, maar misschien was dat juist een van de bizonderheden van dezen motor Wardenier vertelt. Nadat zün „impresario" eenige woorden ter inleiding had gesproken, kwam Wardenier op het tooneel, naast zijn motor, om zün „lezing" te houden.

Met zachte stem vertelde hü yan zün wederwaardigheden, zün reeds vroegtüdige belangstelling voor knutselarütjes en zün geringe tast tot leeren op school. Er zün meer mannen groot geworden, die op school niet tot de eersten behoorden. Maar waar het op aan kwam was, dat hij ten slotte een motor had uitgevonden met bizondere eigenschappen. Wardenier vertelde, hoe hü kort nadat hü zün uitvinding had gedaan, in aanraking kwam met den heer Muurling, wethouder van openbare werken te Wolvega, het plaatsje waarvan Wardeniers woning ongeveer 14 km verwüderd staat. Ik heb den wethouder toen verteld, dat mün uitvinding voordcelen voor de gemeente kon opleveren. Voorts heb ik ook met den burgemeester van Wolvega gesproken, hem alles uitgelegd en de teekeningen laten zien.

Er werd in overleg met den burgemeester een persconferentie gehouden, doch daarna kwamen de teleurstellingen de een na den ander opdaeen. Aan alle kanten voelde Wardenier zich bedrogen. Op den burgemeester van de gemeente Weststeilingwerf bleek hij wel speciaal gebeten. De Motor. Een technische uiteenzetting van de werking van den motor was volgens Wardenier nog steeds niet mogelijk, omdat de vereischte octrooien nog niet waren verkregen. Maar iets wilde hü er toch wel van vertellen.

De lucht wordt door een compressor op een zekere spanning in den cylinder gebracht Dan wordt er „een soort waterstofgas" aan toegevoegd en vervolgens wordt het mengsel naar den motor overgebracht door eenige cellen, waarin het verwarmd wordt om vervolgens weer te worden afgekoeld. Door een olie-tegendruk circuleert het mengsel en komt zoo doende weer terug. Een zekeren tüd blijft de lucht op de goede spanning, doch deze spanning neemt allengs af en na eenigen tijd moet de motor opnieuw worden bijgevuld. Wardenier garandeert evenwel, dat de motor met een luchtdruk van 10 a 15 atmosferen 5 il 8 uur achter elkaar kan werken. Met die „garantie" moet het publiek voorloopig tevreden zijn.

Er was echter na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan een ruim gebruik werd gemaakt. Wardenier gaf op alles zoo goed mogelijk ajitwoord, maar hü raakte op het laatst in zün eigen cüfers verward. De electrische energie voor den compressor en de verwarming bedroeg nog niet 1 K.W.U., en een technische interpellant rekende voor. dat hü mpt zijn motor een rendement kreeg van over de duizend procent.

Toch was dit percentage volgens WardenieT maar tachtig, wat nog veel is. als men in aanmerking neemt, dat een dieselmotor bijvoorbeeld 32 % rendement geeft. Een nipuwp tUinde, naast die voor den tijdsduur, gaf Wardenier voor de omstandigheid, dat de motor voor ’25 , 3O Gulden een heel jaar kan loopen. Hoeveel de kosten waren per P.K. had hij evenwel nog niet berekend. Op den duur ontstond er eenig rumoer onder de aanwezigen, waarvan een steeds groeiend aantal begon te vragen, dat hij den motor eens zou laten loopen, opdat men tenminste iets zien kon.

Dat ging echter niet, omdat er nog verschillende verbetpringen moesten worden aangebracht en men met buitenlandsche fabrieken in bespreking was, dus wordt om een andere reden dan eerst was medegedeeld. Er kwam wat afleiding in het technische debat, toon Wardenier bleek goed te vinden, dat het publiek op het tooneel den motor kwam hezichtigpn.

Binnen korten tijd stond het tooneel vol met menschen, die den spreker met allerlei vragen bestormden. Kennelijk was het publiek in twee kampen verdeeld, die ook elkaar heftig bestreden. Voor allen bleef het eohter een teleurstelling, dat de motor niet op gang werd gebracht. . Dat zal nu, volgens Wardenier, over een kleine veertien dagen kunnen geschieden. Doch ook de laatste twijfelaar heeft nu wel inzicht gekregen in dit pijnlijke geval.

-----------------------------------------------------------------------------------

Demonstratie in 1934 ...........Cafe Dragt, Wolvega ?

-----------------------------------------------------------------------------------

Cafe "de vrolijke boer' te Blesse demonstratie in 1934, 1935 ? 

----------------------------------------------------------------------------------

Zuivelschool(suvelskole) te Bolsward demonstratie, aanwezig Thijs Menger.....

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wardenier reactor gemaakt in de Oekraïne tijdens de zoegnaamde Corona Virus crises